Home » Categories » VPS » VPS Linux

Thay đổi hostname trong Linux

Một số phần mềm yêu cầu server phải được thiết lập chính xác thông tin FQDN (Fully Qualified Domain Name) cho hostname. Đây cũng là vấn đề thường xuyên gặp phải trong khi làm việc với CentOS.

Thực hiện trên CentOS

Kiểm tra hostname hiện tại

hostname

Đổi sang hostname mới là vinastar.net

echo "HOSTNAME=vinastar.net" >> /etc/sysconfig/network
hostname "vinastar.net"

Thay đổi trong file /etc/hosts

sudo nano /etc/hosts

Thay đổi thông tin IP và hostname

111.222.333.444 vinastar.net localhost

Khởi động lại server

reboot

Thực hiện trên Ubuntu

Các lệnh đổi tên:

echo "vinastar.net" > /etc/hostname
hostname -F /etc/hostname

Thay đổi trong file /etc/hosts

sudo nano /etc/hosts

Thay đổi thông tin IP và hostname

111.222.333.444 vinastar.net vinastar
Article Rating (No Votes)
Rate this article
  • Icon PDFExport to PDF
  • Icon MS-WordExport to MS Word
 
Attachments Attachments
There are no attachments for this article.
Comments Comments
There are no comments for this article. Be the first to post a comment.
Related Articles RSS Feed
Cập nhật phiên bản PHP 5.3.X lên 5.4.X hoặc 5.5.X trên CENTOS
Viewed 1643 times since Wed, Mar 2, 2016
Cài đặt FTP Server đơn giản trên CentOS với ProFTPD
Viewed 504 times since Sat, Feb 27, 2016
Kích hoạt thư viện hỗ trợ hình ảnh GD trên CentOS
Viewed 169 times since Fri, Feb 26, 2016
Cài đặt và bảo mật phpMyAdmin trên CentOS
Viewed 162 times since Fri, Feb 26, 2016
Cài đặt EPEL và REMI Repo trên CentOS 7/6/5
Viewed 209 times since Sat, Feb 27, 2016
Hướng dẫn cài đặt và bảo mật phpMyAdmin trên Ubuntu 12.04
Viewed 167 times since Fri, Feb 26, 2016
Thay đổi Timezone trên CentOS theo đúng múi giờ Việt Nam
Viewed 96 times since Thu, Aug 11, 2016
Thay đổi Timezone trên CentOS
Viewed 129 times since Fri, Feb 26, 2016
Add thêm website trên VPS Apache CentOS
Viewed 313 times since Fri, Feb 26, 2016
Hướng dẫn kích hoạt Apache mod_rewrite trên CentOS
Viewed 649 times since Fri, Feb 26, 2016