Home » Categories » VPS » VPS Linux

Thay đổi hostname trong Linux

Một số phần mềm yêu cầu server phải được thiết lập chính xác thông tin FQDN (Fully Qualified Domain Name) cho hostname. Đây cũng là vấn đề thường xuyên gặp phải trong khi làm việc với CentOS.

Thực hiện trên CentOS

Kiểm tra hostname hiện tại

hostname

Đổi sang hostname mới là vinastar.net

echo "HOSTNAME=vinastar.net" >> /etc/sysconfig/network
hostname "vinastar.net"

Thay đổi trong file /etc/hosts

sudo nano /etc/hosts

Thay đổi thông tin IP và hostname

111.222.333.444 vinastar.net localhost

Khởi động lại server

reboot

Thực hiện trên Ubuntu

Các lệnh đổi tên:

echo "vinastar.net" > /etc/hostname
hostname -F /etc/hostname

Thay đổi trong file /etc/hosts

sudo nano /etc/hosts

Thay đổi thông tin IP và hostname

111.222.333.444 vinastar.net vinastar
Article Rating (No Votes)
Rate this article
  • Icon PDFExport to PDF
  • Icon MS-WordExport to MS Word
 
Attachments Attachments
There are no attachments for this article.
Comments Comments
There are no comments for this article. Be the first to post a comment.
Related Articles RSS Feed
Hướng dẫn cài đặt và bảo mật phpMyAdmin trên Ubuntu 12.04
Viewed 177 times since Fri, Feb 26, 2016
Cài đặt FTP Server đơn giản trên CentOS với ProFTPD
Viewed 532 times since Sat, Feb 27, 2016
Thủ thuật tối ưu LAMP server qua htaccess
Viewed 139 times since Fri, Feb 26, 2016
Cài đặt và bảo mật phpMyAdmin trên CentOS
Viewed 170 times since Fri, Feb 26, 2016
How to Back Up and Restore a MySQL Database
Viewed 217 times since Tue, Mar 1, 2016
Hướng dẫn cài đặt LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP) trên CentOS 6
Viewed 195 times since Fri, Feb 26, 2016
Cài đặt EPEL và REMI Repo trên CentOS 7/6/5
Viewed 218 times since Sat, Feb 27, 2016
Thay đổi Timezone trên CentOS
Viewed 137 times since Fri, Feb 26, 2016
Hướng dẫn cài đặt LEMP (Linux, Nginx, MySQL, PHP) trên Ubuntu 12.04
Viewed 168 times since Fri, Feb 26, 2016
Cập nhật phiên bản PHP 5.3.X lên 5.4.X hoặc 5.5.X trên CENTOS
Viewed 1711 times since Wed, Mar 2, 2016