Home » Categories » VPS » VPS Linux

Add thêm website trên VPS Apache CentOS

Tương tự như bài viết hướng dẫn add thêm website chạy trên VPS nginx CentOS, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách thực hiện trên webserver Apache.

Giới thiệu Virtual Hosts

Virtual Hosts được sử dụng để giúp cho một VPS có thể chạy được nhiều website khác nhau. Các bước add thêm website trên VPS Apache chạy CentOS bằng Virtual Hosts như sau:

Chuẩn bị server

Đã cài đặt sẵn webserver Apache trên CentOS, có thể tham khảo bài viết cài đặt LAMP trên CentOS

Tạo thư mục chứa website

Ví dụ mình sẽ tạo thư mục ở folder /var/www nhé

sudo mkdir -p /var/www/example.com/public_html

Chú ý thay example.com bằng domain của bạn.

Gán quyền

Đảm bảo cho website hoạt động bình thường

sudo chown -R apache:apache /var/www/example.com/public_html

Ngoài ra chmod 755 để đảm bảo mọi người có thể xem được website của bạn

sudo chmod 755 /var/www

Cài đặt Virtual Hosts

Mình sẽ chỉnh sửa file cấu hình mặc định của Apache

sudo nano /etc/httpd/conf/httpd.conf

Thêm đoạn sau vào cuối file:

NameVirtualHost *:80
#
# NOTE: NameVirtualHost cannot be used without a port specifier
# (e.g. :80) if mod_ssl is being used, due to the nature of the
# SSL protocol.
#  

#  
# VirtualHost example:
# Almost any Apache directive may go into a VirtualHost container.
# The first VirtualHost section is used for requests without a known
# server name.
# 
<VirtualHost *:80>
   ServerAdmin webmaster@example.com
   DocumentRoot /var/www/example.com/public_html
   ServerName www.example.com
   ServerAlias example.com
   ErrorLog /var/www/example.com/error.log
   CustomLog /var/www/example.com/requests.log common
</VirtualHost>

Bạn cần chú ý các dòng NameVirtualHost, Virtual Host, Document Root, and Server Name để sửa lại cho phù hợp.

Lưu lại và thoát.

Khởi động lại Apache

Dừng tất cả tiến trình Apache

sudo apachectl -k stop

Khởi động Apache

sudo /etc/init.d/httpd start

Test thử domain

Giờ mình sẽ tạo thử file index.html để test thử domain example.com có hoạt động đúng không nhé.

sudo nano /var/www/example.com/public_html/index.html

Thêm đoạn code html vào file

<html>
 <head>
  <title>www.example.com</title>
 </head>
 <body>
  <h1>Success: You Have Set Up a Virtual Host</h1>
 </body>
</html>

Lưu và thoát.

Bây giờ bạn hãy test thử với link http://example.com, nếu kết quả hiện ra như bên dưới là thành công.

test thu example.com

Cài đặt thêm Virtual Hosts

Để add thêm nhiều website nữa, bạn có thể lặp đi lặp lại bước. Cấu trúc file config của Apache lúc nãy sẽ tương tự như sau:

<VirtualHost *:80>
   ServerAdmin webmaster@example.com
   DocumentRoot /var/www/example.com/public_html
   ServerName www.example.com
   ServerAlias example.com
   ErrorLog /etc/var/www/example.com/error.log
   CustomLog /var/www/example.com/requests.log common
</VirtualHost>
<VirtualHost *:80>
   ServerAdmin webmaster@example.org
   DocumentRoot /var/www/example.org/public_html
   ServerName www.example.org
   ServerAlias example.org
   ErrorLog /var/www/example.org/error.log
   CustomLog /var/www/example.org/requests.log common
</VirtualHost>

Khởi động lại Apache là tất cả các website sẽ hoạt động.

Attachments Attachments
There are no attachments for this article.
Comments Comments
There are no comments for this article. Be the first to post a comment.
Related Articles RSS Feed
Cập nhật phiên bản PHP 5.3.X lên 5.4.X hoặc 5.5.X trên CENTOS
Xem 2485 - Đăng ngày Wed, Mar 2, 2016
Hướng dẫn cài đặt chứng chỉ SSL (https) với Let’s Encrypt trên VPS/Server sử dụng DirectAdmin
Xem 591 - Đăng ngày Tue, Apr 7, 2020
Kích hoạt thư viện hỗ trợ hình ảnh GD trên CentOS
Xem 421 - Đăng ngày Fri, Feb 26, 2016
Cài đặt EPEL và REMI Repo trên CentOS 7/6/5
Xem 563 - Đăng ngày Sat, Feb 27, 2016
Thủ thuật tối ưu LAMP server qua htaccess
Xem 340 - Đăng ngày Fri, Feb 26, 2016
How to Back Up and Restore a MySQL Database
Xem 441 - Đăng ngày Tue, Mar 1, 2016
Thay đổi Timezone trên CentOS
Xem 321 - Đăng ngày Fri, Feb 26, 2016
Thay đổi Timezone trên Ubuntu
Xem 510 - Đăng ngày Fri, Feb 26, 2016
Thay đổi hostname trong Linux
Xem 1363 - Đăng ngày Fri, Feb 26, 2016
Hướng dẫn kết nối sFTP bằng FileZilla
Xem 536 - Đăng ngày Sat, Feb 27, 2016