Home » Categories » Multiple Categories

Hướng dẫn Tạo DKIM tên miền trên Zimbra Mail Server

Thư xác định tên miền (DKIM) cho phép một tổ chức chịu trách nhiệm về thư đang chuyển. Tổ chức này là người xử lý thông điệp, với tư cách là người khởi tạo hoặc là người trung gian. Danh tiếng của họ là cơ sở để đánh giá xem có nên tin vào thông điệp để xử lý thêm hay không, chẳng hạn như giao hàng. Về mặt kỹ thuật DKIM cung cấp một phương thức để xác thực danh tính tên miền được liên kết với một thông báo thông qua xác thực mật mã

Bắt đầu với Zimbra 8.0, khả năng thêm ký DKIM vào thư đi có sẵn. Việc ký được thực hiện ở cấp tên miền, bao gồm các tên miền bí danh. Thiết lập ký bao gồm hai bước:

  1. Chạy zmdkimkeyutil để tạo các khóa và bộ chọn DKIM. Dữ liệu được tạo được lưu trữ trong máy chủ LDAP như một phần của mục nhập LDAP miền.
  2. Cập nhật máy chủ DNS với mục nhập DNS công cộng

Zmdkimkeyutility nên được chạy trên máy chủ MTA.

Tiện ích zmdkimkeyutil
Kịch bản zmdkimkeyutil cho phép bạn thực hiện các thao tác sau:

  1. Thêm dữ liệu DKIM vào một miền hiện không được bật DKIM
  2. Cập nhật dữ liệu DKIM cho một tên miền đã kích hoạt DKIM
  3. Truy vấn dữ liệu DKIM cho một miền
  4. Xóa dữ liệu DKIM cho một miền

Tên miền "example.com" sẽ được sử dụng trên toàn wiki này. Thay thế nó với tên miền của bạn.

Thêm DKIM cho tên miền mới trên Zimbra bằng câu lệnh sau:

/opt/zimbra/libexec/zmdkimkeyutil -a -d example.com

Sau khi dữ liệu được tạo, dữ liệu bản ghi DNS công cộng phải được thêm cho tên miền vào máy chủ DNS của bạn sẽ được hiển thị:

[zimbra@mail root]$ /opt/zimbra/libexec/zmdkimkeyutil -u -d dangvankien.com
DKIM Data added to LDAP for domain dangvankien.com with selector 99B61B3A-804D-11EA-8D70-1085258BF019
Public signature to enter into DNS:
99B61B3A-804D-11EA-8D70-1085258BF019._domainkey IN TXT ( "v=DKIM1; k=rsa; "
"p=MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQCeDZa9HPmRrsAqwXuljxRtF+nPaCfUwD3jVH8+cTNwJOm35Uj4eG5Qm5M33DQrWKrtEnayDMMZKw1BDU8lWCWhoRsoVJuFN6HbNcgB+aFT2m6qbv7Nl87TrTdG5imgHy6nPGO6K/WSwuRAl1ENBK3dYLtqakJUtzQ6ylRSCdyVCwIDAQAB" ) ; ----- DKIM key 99B61B3A-804D-11EA-8D70-1085258BF019 for dangvankien.com

Cập nhật lại DKIM trên tên miền đã cấu hình DKIM sẵn trên Zimbra:

/opt/zimbra/libexec/zmdkimkeyutil -u -d example.com

Khi các khóa DKIM được cập nhật, máy chủ DNS sẽ cần được tải lại với bản ghi TXT mới. Bạn nên để lại bản ghi TXT trước đó trong DNS trong một khoảng thời gian để cho phép xác minh các email đã được ký với khóa trước để tiếp tục thành công.

Xóa DKIM tên miền đã có sẵn trên zimbra:

/opt/zimbra/libexec/zmdkimkeyutil -r -d example.com

Lấy dữ liệu DKIM được lưu trữ cho một miền

/opt/zimbra/libexec/zmdkimkeyutil -q -d example.com

Lệnh này sẽ xuất tất cả thông tin DKIM được lưu trữ, cụ thể

DKIM Domain

 

DKIM Selector

 

DKIM Private Key

 

DKIM Public Signature

 

DKIM Identity

 

Attachments Attachments
There are no attachments for this article.
Comments Comments
There are no comments for this article. Be the first to post a comment.
Related Articles RSS Feed
Hướng dẫn cài đặt và bảo mật phpMyAdmin trên Ubuntu 12.04
Xem 522 - Đăng ngày Fri, Feb 26, 2016
Cài đặt và bảo mật phpMyAdmin trên CentOS
Xem 1104 - Đăng ngày Fri, Feb 26, 2016
Hướng dẫn cài DirectAdmin Nulled mới nhất 2020
Xem 1079 - Đăng ngày Thu, Jul 2, 2020
Hướng dẫn update Curl 7.29 lên bản mới nhất - Upgrade curl to latest on CentOS 7
Xem 210 - Đăng ngày Wed, Apr 8, 2020
Hướng dẫn kích hoạt Apache mod_rewrite trên CentOS
Xem 1680 - Đăng ngày Fri, Feb 26, 2016
Thay đổi Timezone trên CentOS theo đúng múi giờ Việt Nam
Xem 351 - Đăng ngày Thu, Aug 11, 2016
Add thêm website trên VPS Apache CentOS
Xem 534 - Đăng ngày Fri, Feb 26, 2016
Hướng dẫn kết nối sFTP bằng FileZilla
Xem 539 - Đăng ngày Sat, Feb 27, 2016
Kích hoạt thư viện hỗ trợ hình ảnh GD trên CentOS
Xem 424 - Đăng ngày Fri, Feb 26, 2016
Thủ thuật tối ưu LAMP server qua htaccess
Xem 343 - Đăng ngày Fri, Feb 26, 2016