Home » Categories » Multiple Categories

Thay đổi Timezone trên CentOS theo đúng múi giờ Việt Nam

Để thay đổi timezone của VPS CentOS theo đúng múi giờ Việt Nam, các bạn hãy thực hiện như sau:

– Kiểm tra múi giờ hiện tại

date

– Cập nhật lại timezone

rm -f /etc/localtime
ln -s /usr/share/zoneinfo/Asia/Ho_Chi_Minh /etc/localtime

Vậy là xong.

Article Rating (No Votes)
Rate this article
  • Icon PDFExport to PDF
  • Icon MS-WordExport to MS Word
 
Attachments Attachments
There are no attachments for this article.
Comments Comments
There are no comments for this article. Be the first to post a comment.
Related Articles RSS Feed
Hướng dẫn kết nối sFTP bằng FileZilla
Viewed 161 times since Sat, Feb 27, 2016
Hướng dẫn kích hoạt Apache mod_rewrite trên CentOS
Viewed 650 times since Fri, Feb 26, 2016
Thủ thuật tối ưu LAMP server qua htaccess
Viewed 125 times since Fri, Feb 26, 2016
Cập nhật phiên bản PHP 5.3.X lên 5.4.X hoặc 5.5.X trên CENTOS
Viewed 1643 times since Wed, Mar 2, 2016
Hướng dẫn cài đặt LEMP (Linux, Nginx, MySQL, PHP) trên Ubuntu 12.04
Viewed 160 times since Fri, Feb 26, 2016
Cài đặt và bảo mật phpMyAdmin trên CentOS
Viewed 162 times since Fri, Feb 26, 2016
Kích hoạt thư viện hỗ trợ hình ảnh GD trên CentOS
Viewed 169 times since Fri, Feb 26, 2016
How to Back Up and Restore a MySQL Database
Viewed 208 times since Tue, Mar 1, 2016
Thay đổi hostname trong Linux
Viewed 905 times since Fri, Feb 26, 2016
Hướng dẫn cài đặt và bảo mật phpMyAdmin trên Ubuntu 12.04
Viewed 167 times since Fri, Feb 26, 2016