Home » Categories » Multiple Categories

Thay đổi Timezone trên CentOS theo đúng múi giờ Việt Nam

Để thay đổi timezone của VPS CentOS theo đúng múi giờ Việt Nam, các bạn hãy thực hiện như sau:

– Kiểm tra múi giờ hiện tại

date

– Cập nhật lại timezone

rm -f /etc/localtime
ln -s /usr/share/zoneinfo/Asia/Ho_Chi_Minh /etc/localtime

Vậy là xong.

Article Rating (No Votes)
Rate this article
  • Icon PDFExport to PDF
  • Icon MS-WordExport to MS Word
 
Attachments Attachments
There are no attachments for this article.
Comments Comments
There are no comments for this article. Be the first to post a comment.
Related Articles RSS Feed
Hướng dẫn cài đặt và bảo mật phpMyAdmin trên Ubuntu 12.04
Viewed 177 times since Fri, Feb 26, 2016
Hướng dẫn cài đặt LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP) trên CentOS 6
Viewed 195 times since Fri, Feb 26, 2016
Cài đặt EPEL và REMI Repo trên CentOS 7/6/5
Viewed 218 times since Sat, Feb 27, 2016
Hướng dẫn cài đặt LEMP (Linux, Nginx, MySQL, PHP) trên Ubuntu 12.04
Viewed 168 times since Fri, Feb 26, 2016
Cài đặt và bảo mật phpMyAdmin trên CentOS
Viewed 170 times since Fri, Feb 26, 2016
Kích hoạt thư viện hỗ trợ hình ảnh GD trên CentOS
Viewed 183 times since Fri, Feb 26, 2016
Hướng dẫn kích hoạt Apache mod_rewrite trên CentOS
Viewed 679 times since Fri, Feb 26, 2016
Thay đổi hostname trong Linux
Viewed 962 times since Fri, Feb 26, 2016
Thủ thuật tối ưu LAMP server qua htaccess
Viewed 139 times since Fri, Feb 26, 2016
Cài đặt FTP Server đơn giản trên CentOS với ProFTPD
Viewed 532 times since Sat, Feb 27, 2016