Home » Categories » Multiple Categories

Thay đổi Timezone trên CentOS theo đúng múi giờ Việt Nam

Để thay đổi timezone của VPS CentOS theo đúng múi giờ Việt Nam, các bạn hãy thực hiện như sau:

– Kiểm tra múi giờ hiện tại

date

– Cập nhật lại timezone

rm -f /etc/localtime
ln -s /usr/share/zoneinfo/Asia/Ho_Chi_Minh /etc/localtime

Vậy là xong.

Article Rating (No Votes)
Rate this article
  • Icon PDFExport to PDF
  • Icon MS-WordExport to MS Word
 
Attachments Attachments
There are no attachments for this article.
Comments Comments
There are no comments for this article. Be the first to post a comment.
Related Articles RSS Feed
Thay đổi Timezone trên Ubuntu
Viewed 229 times since Fri, Feb 26, 2016
Cài đặt EPEL và REMI Repo trên CentOS 7/6/5
Viewed 198 times since Sat, Feb 27, 2016
Hướng dẫn cài đặt LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP) trên CentOS 6
Viewed 184 times since Fri, Feb 26, 2016
Thay đổi Timezone trên CentOS
Viewed 126 times since Fri, Feb 26, 2016
Add thêm website trên VPS Apache CentOS
Viewed 303 times since Fri, Feb 26, 2016
Hướng dẫn cài đặt LEMP (Linux, Nginx, MySQL, PHP) trên Ubuntu 12.04
Viewed 150 times since Fri, Feb 26, 2016
Thay đổi hostname trong Linux
Viewed 843 times since Fri, Feb 26, 2016
Cài đặt FTP Server đơn giản trên CentOS với ProFTPD
Viewed 475 times since Sat, Feb 27, 2016
Cập nhật phiên bản PHP 5.3.X lên 5.4.X hoặc 5.5.X trên CENTOS
Viewed 1553 times since Wed, Mar 2, 2016
Cài đặt và bảo mật phpMyAdmin trên CentOS
Viewed 153 times since Fri, Feb 26, 2016