Home » Categories » Multiple Categories

Thay đổi Timezone trên CentOS theo đúng múi giờ Việt Nam

Để thay đổi timezone của VPS CentOS theo đúng múi giờ Việt Nam, các bạn hãy thực hiện như sau:

– Kiểm tra múi giờ hiện tại

date

– Cập nhật lại timezone

rm -f /etc/localtime
ln -s /usr/share/zoneinfo/Asia/Ho_Chi_Minh /etc/localtime

Vậy là xong.

Article Rating (No Votes)
Rate this article
  • Icon PDFExport to PDF
  • Icon MS-WordExport to MS Word
 
Attachments Attachments
There are no attachments for this article.
Comments Comments
There are no comments for this article. Be the first to post a comment.
Related Articles RSS Feed
Thủ thuật tối ưu LAMP server qua htaccess
Viewed 156 times since Fri, Feb 26, 2016
Hướng dẫn cài đặt LEMP (Linux, Nginx, MySQL, PHP) trên Ubuntu 12.04
Viewed 188 times since Fri, Feb 26, 2016
Cài đặt FTP Server đơn giản trên CentOS với ProFTPD
Viewed 559 times since Sat, Feb 27, 2016
Hướng dẫn cài đặt LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP) trên CentOS 6
Viewed 217 times since Fri, Feb 26, 2016
Add thêm website trên VPS Apache CentOS
Viewed 334 times since Fri, Feb 26, 2016
Thay đổi Timezone trên Ubuntu
Viewed 293 times since Fri, Feb 26, 2016
Hướng dẫn cài đặt và bảo mật phpMyAdmin trên Ubuntu 12.04
Viewed 198 times since Fri, Feb 26, 2016
Kích hoạt thư viện hỗ trợ hình ảnh GD trên CentOS
Viewed 198 times since Fri, Feb 26, 2016
How to Back Up and Restore a MySQL Database
Viewed 231 times since Tue, Mar 1, 2016
Hướng dẫn kích hoạt Apache mod_rewrite trên CentOS
Viewed 709 times since Fri, Feb 26, 2016