Home » Categories » Multiple Categories

Hướng dẫn update Curl 7.29 lên bản mới nhất - Upgrade curl to latest on CentOS 7

Hiện VPS của mình đang sử dụng: centos 7 - 64bit, và Curl Version: 7.29 , Mình sẽ update lên bản mới nhất của Curl

Trước khi update:

Bước 1: tạo file city-fan.repo

nano /etc/yum.repos.d/city-fan.repo

Và Add nội dung như bên dưới vào 

[CityFan]
name=City Fan Repo
baseurl=http://www.city-fan.org/ftp/contrib/yum-repo/rhel$releasever/$basearch/
enabled=1
gpgcheck=0

Bước 2: Chạy lệnh sau để cập nhật

yum clean all
yum install curl

Và kết quả sau khi đã update Curl thành công!

Từ khóa tìm kiếm trên google:

Attachments Attachments
There are no attachments for this article.
Comments Comments
There are no comments for this article. Be the first to post a comment.
Related Articles RSS Feed
Kích hoạt thư viện hỗ trợ hình ảnh GD trên CentOS
Xem 423 - Đăng ngày Fri, Feb 26, 2016
Hướng dẫn cài đặt chứng chỉ SSL (https) với Let’s Encrypt trên VPS/Server sử dụng DirectAdmin
Xem 612 - Đăng ngày Tue, Apr 7, 2020
Add thêm website trên VPS Apache CentOS
Xem 534 - Đăng ngày Fri, Feb 26, 2016
Hướng dẫn cài đặt LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP) trên CentOS 6
Xem 497 - Đăng ngày Fri, Feb 26, 2016
Hướng dẫn kết nối sFTP bằng FileZilla
Xem 538 - Đăng ngày Sat, Feb 27, 2016
Hướng dẫn cài đặt LEMP (Linux, Nginx, MySQL, PHP) trên Ubuntu 12.04
Xem 460 - Đăng ngày Fri, Feb 26, 2016
Cài đặt EPEL và REMI Repo trên CentOS 7/6/5
Xem 567 - Đăng ngày Sat, Feb 27, 2016
Thủ thuật tối ưu LAMP server qua htaccess
Xem 342 - Đăng ngày Fri, Feb 26, 2016
Thay đổi Timezone trên CentOS
Xem 324 - Đăng ngày Fri, Feb 26, 2016
How to Back Up and Restore a MySQL Database
Xem 442 - Đăng ngày Tue, Mar 1, 2016