Home » Categories » VPS » VPS Linux

Hướng dẫn kích hoạt Apache mod_rewrite trên CentOS

Để sử dụng được đường dẫn tĩnh cài đặt trong file .htaccess (vd đường dẫn như thế này: http://vinastar.net/ten-mien-viet-nam.html) bạn cần phải kích hoạt mod_rewrite nếu sử dụng server Apache. Cách thức thực hiện điều này như sau:

Cài đặt module Apache mod_rewrite

Mở file cấu hình Apache

nano /etc/httpd/conf/httpd.conf

Chuyển AllowOverride None thành AllowOverride All trong thẻ <Directory “/var/www/html”>

Có thể bạn sẽ cần thay đổi luôn trong thẻ <Directory />

Sau đó khởi động lại Apache là được

service httpd restart
Attachments Attachments
There are no attachments for this article.
Comments Comments
There are no comments for this article. Be the first to post a comment.
Related Articles RSS Feed
Hướng dẫn kết nối sFTP bằng FileZilla
Xem 505 - Đăng ngày Sat, Feb 27, 2016
Cài đặt FTP Server đơn giản trên CentOS với ProFTPD
Xem 1459 - Đăng ngày Sat, Feb 27, 2016
How to Back Up and Restore a MySQL Database
Xem 424 - Đăng ngày Tue, Mar 1, 2016
Thủ thuật tối ưu LAMP server qua htaccess
Xem 326 - Đăng ngày Fri, Feb 26, 2016
Add thêm website trên VPS Apache CentOS
Xem 513 - Đăng ngày Fri, Feb 26, 2016
Thay đổi hostname trong Linux
Xem 1338 - Đăng ngày Fri, Feb 26, 2016
Hướng dẫn cài DirectAdmin Nulled mới nhất 2020
Xem 852 - Đăng ngày Thu, Jul 2, 2020
Cài đặt và bảo mật phpMyAdmin trên CentOS
Xem 1084 - Đăng ngày Fri, Feb 26, 2016
Hướng dẫn Tạo DKIM tên miền trên Zimbra Mail Server
Xem 113 - Đăng ngày Fri, Apr 17, 2020
Kích hoạt thư viện hỗ trợ hình ảnh GD trên CentOS
Xem 399 - Đăng ngày Fri, Feb 26, 2016