Home » Categories » VPS » VPS Linux

Hướng dẫn kích hoạt Apache mod_rewrite trên CentOS

Để sử dụng được đường dẫn tĩnh cài đặt trong file .htaccess (vd đường dẫn như thế này: http://vinastar.net/ten-mien-viet-nam.html) bạn cần phải kích hoạt mod_rewrite nếu sử dụng server Apache. Cách thức thực hiện điều này như sau:

Cài đặt module Apache mod_rewrite

Mở file cấu hình Apache

nano /etc/httpd/conf/httpd.conf

Chuyển AllowOverride None thành AllowOverride All trong thẻ <Directory “/var/www/html”>

Có thể bạn sẽ cần thay đổi luôn trong thẻ <Directory />

Sau đó khởi động lại Apache là được

service httpd restart
Article Rating (No Votes)
Rate this article
  • Icon PDFExport to PDF
  • Icon MS-WordExport to MS Word
 
Attachments Attachments
There are no attachments for this article.
Comments Comments
There are no comments for this article. Be the first to post a comment.
Related Articles RSS Feed
Cài đặt FTP Server đơn giản trên CentOS với ProFTPD
Viewed 532 times since Sat, Feb 27, 2016
How to Back Up and Restore a MySQL Database
Viewed 217 times since Tue, Mar 1, 2016
Hướng dẫn kết nối sFTP bằng FileZilla
Viewed 171 times since Sat, Feb 27, 2016
Cài đặt EPEL và REMI Repo trên CentOS 7/6/5
Viewed 218 times since Sat, Feb 27, 2016
Add thêm website trên VPS Apache CentOS
Viewed 321 times since Fri, Feb 26, 2016
Thay đổi Timezone trên Ubuntu
Viewed 268 times since Fri, Feb 26, 2016
Thay đổi hostname trong Linux
Viewed 962 times since Fri, Feb 26, 2016
Thay đổi Timezone trên CentOS theo đúng múi giờ Việt Nam
Viewed 112 times since Thu, Aug 11, 2016
Hướng dẫn cài đặt và bảo mật phpMyAdmin trên Ubuntu 12.04
Viewed 177 times since Fri, Feb 26, 2016
Hướng dẫn cài đặt LEMP (Linux, Nginx, MySQL, PHP) trên Ubuntu 12.04
Viewed 168 times since Fri, Feb 26, 2016