Home » Categories » VPS » VPS Linux

Hướng dẫn kích hoạt Apache mod_rewrite trên CentOS

Để sử dụng được đường dẫn tĩnh cài đặt trong file .htaccess (vd đường dẫn như thế này: http://vinastar.net/ten-mien-viet-nam.html) bạn cần phải kích hoạt mod_rewrite nếu sử dụng server Apache. Cách thức thực hiện điều này như sau:

Cài đặt module Apache mod_rewrite

Mở file cấu hình Apache

nano /etc/httpd/conf/httpd.conf

Chuyển AllowOverride None thành AllowOverride All trong thẻ <Directory “/var/www/html”>

Có thể bạn sẽ cần thay đổi luôn trong thẻ <Directory />

Sau đó khởi động lại Apache là được

service httpd restart
Article Rating (No Votes)
Rate this article
  • Icon PDFExport to PDF
  • Icon MS-WordExport to MS Word
 
Attachments Attachments
There are no attachments for this article.
Comments Comments
There are no comments for this article. Be the first to post a comment.
Related Articles RSS Feed
Cập nhật phiên bản PHP 5.3.X lên 5.4.X hoặc 5.5.X trên CENTOS
Xem 2207 - Đăng ngày Wed, Mar 2, 2016
Thủ thuật tối ưu LAMP server qua htaccess
Xem 283 - Đăng ngày Fri, Feb 26, 2016
Hướng dẫn cài đặt và bảo mật phpMyAdmin trên Ubuntu 12.04
Xem 433 - Đăng ngày Fri, Feb 26, 2016
Add thêm website trên VPS Apache CentOS
Xem 469 - Đăng ngày Fri, Feb 26, 2016
Kích hoạt thư viện hỗ trợ hình ảnh GD trên CentOS
Xem 333 - Đăng ngày Fri, Feb 26, 2016
Hướng dẫn kết nối sFTP bằng FileZilla
Xem 425 - Đăng ngày Sat, Feb 27, 2016
Hướng dẫn cài đặt LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP) trên CentOS 6
Xem 388 - Đăng ngày Fri, Feb 26, 2016
Cài đặt và bảo mật phpMyAdmin trên CentOS
Xem 1030 - Đăng ngày Fri, Feb 26, 2016
How to Back Up and Restore a MySQL Database
Xem 390 - Đăng ngày Tue, Mar 1, 2016
Cài đặt FTP Server đơn giản trên CentOS với ProFTPD
Xem 1232 - Đăng ngày Sat, Feb 27, 2016