Home » Categories » Multiple Categories

Hướng dẫn cài DirectAdmin Nulled mới nhất 2020

 

Hướng dẫn cách cài đặt Directadmin 1.61.0 - T7/2020 - Directadmin Nulled 2020

Vinastar vẫn khuyến khích tất các mọi người nên dùng Directadmin License chính hãng, để đảm bảo các quyền lợi về hỗ trợ khách hàng, bảo mật ....vv

Nếu với ai có nhu cầu cần trải nghiệm miễn phí, vinastar xin hướng dẫn các bạn cách cài đặt Directadmin 1.61.0 - T7/2020 - Directadmin Nulled 2020.

Các bước thực hiện như bên dưới!

yum update -y

yum -y install wget gcc gcc-c++ flex bison make bind bind-libs bind-utils openssl openssl-devel perl quota libaio libcom_err-devel libcurl-devel tar diffutils nano dbus.x86_64 db4-devel cyrus-sasl-devel perl-ExtUtils-Embed.x86_64 cpan

yum -y install wget gcc gcc-c++ flex bison make bind bind-libs bind-utils openssl openssl-devel perl quota libaio libcom_err-devel libcurl-devel gd zlib-devel zip unzip libcap-devel cronie bzip2 cyrus-sasl-devel perl-ExtUtils-Embed autoconf automake libtool which patch mailx db4-devel glibc-devel glibc-static psmisc net-tools systemd-devel libdb-devel perl-DBI xfsprogs

yum -y install nano wget perl;wget https://raw.githubusercontent.com/puarudz/Directadmin-1.60.4-Nulled/master/setup.sh;chmod +x setup.sh;./setup.sh

Nhập ID và LICID con số bất kỳ bạn thích.

[Enter the ID and LICID any number you like.]

Chú ý sau khi cài xong sẽ ko run được thì khai báo port cho nó lệnh:

[Note that after installation will not run, declare port for it commands:]

firewall-cmd --zone=public --add-port=2222/tcp --permanent
firewall-cmd --zone=public --add-port=21/tcp --permanent
firewall-cmd --zone=public --add-port=80/tcp --permanent
firewall-cmd --zone=public --add-port=25/tcp --permanent
firewall-cmd --reload
systemctl restart directadmin
cd /usr/local/directadmin/conf/
service directadmin stop
rm -rf /usr/local/directadmin/conf/license.key
wget -O /usr/local/directadmin/conf/license.key https://raw.githubusercontent.com/puarudz/DirectAdmin-1.59.5/master/license.key
chmod 600 /usr/local/directadmin/conf/license.key
chown diradmin:diradmin /usr/local/directadmin/conf/license.key
ifconfig eth0:100 27.77.93.98 netmask 255.0.0.0 up
echo 'DEVICE=eth0:100' >> /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0:100
echo 'IPADDR=27.77.93.98' >> /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0:100
echo 'NETMASK=255.0.0.0' >> /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0:100
service network restart
/usr/bin/perl -pi -e 's/^ethernet_dev=.*/ethernet_dev=eth0:100/' /usr/local/directadmin/conf/directadmin.conf
service directadmin start

Nếu license hết hạn (đọc commit thấy update hạn mới), thì chỉ cần chạy lệnh sau:
[If the license expires (read commit new update term), then simply run the following command:]

cd /usr/local/directadmin/conf
cp -f license.key license.key.old
wget -O license.key --no-check-certificate 'http://danull.xyz/getLic.php'
chown diradmin:diradmin license.key
chmod 600 license.key
/usr/bin/perl -pi -e 's/^IPADDR=.*/IPADDR=181.214.179.208/' /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0:100
ifup eth0:100;service directadmin restart;ifdown eth0:100

Cách fix VPS không vào được mạng sau khi edit network:

ifdown eth0:100

How to fix VPS not on network after edit network:

ifdown eth0:100

Và đây là kết quả sau khi đã Nulled Directadmin thành công! - Directadmin 1.61.0 - 2020

DirectAdmin Nulled mới nhất 2020

Article Rating (No Votes)
Rate this article
  • Icon PDFExport to PDF
  • Icon MS-WordExport to MS Word
 
Attachments Attachments
There are no attachments for this article.
Comments Comments
There are no comments for this article. Be the first to post a comment.
Related Articles RSS Feed
Add thêm website trên VPS Apache CentOS
Xem 461 - Đăng ngày Fri, Feb 26, 2016
Hướng dẫn update Curl 7.29 lên bản mới nhất - Upgrade curl to latest on CentOS 7
Xem 60 - Đăng ngày Wed, Apr 8, 2020
Hướng dẫn cài đặt và bảo mật phpMyAdmin trên Ubuntu 12.04
Xem 430 - Đăng ngày Fri, Feb 26, 2016
Hướng dẫn cài đặt SSL với Let’s Encrypt trên VPS/Server sử dụng DirectAdmin
Xem 84 - Đăng ngày Sun, Aug 4, 2019
Hướng dẫn kích hoạt Apache mod_rewrite trên CentOS
Xem 1382 - Đăng ngày Fri, Feb 26, 2016
Cài đặt FTP Server đơn giản trên CentOS với ProFTPD
Xem 1211 - Đăng ngày Sat, Feb 27, 2016
Cập nhật phiên bản PHP 5.3.X lên 5.4.X hoặc 5.5.X trên CENTOS
Xem 2194 - Đăng ngày Wed, Mar 2, 2016
Hướng dẫn cài đặt LEMP (Linux, Nginx, MySQL, PHP) trên Ubuntu 12.04
Xem 355 - Đăng ngày Fri, Feb 26, 2016
Cài đặt EPEL và REMI Repo trên CentOS 7/6/5
Xem 449 - Đăng ngày Sat, Feb 27, 2016
Thay đổi Timezone trên CentOS
Xem 262 - Đăng ngày Fri, Feb 26, 2016