Home » Categories » VPS » VPS Linux

Cài đặt FTP Server đơn giản trên CentOS với ProFTPD

Thông thường khi cần kết nối mình sử dụng luôn sFTP, tuy đặc điểm giao thức này rất bảo mật nhưng tốc độ transfer thường chậm hơn so với giao thức FTP truyền thống.

Nếu bạn coi trọng vấn đề tốc độ truyền tải, hãy sử dụng ProFTPD để tạo FTP Server.

proftpd

Cài đặt FTP Server với ProFTPD

Đầu tiên bạn cần cài đặt EPEL repository để có thể cài đặt ProFTPD dùng lệnh yum.

Tiếp theo cài đặt ProFTPD

yum install proftpd

Cấu hình ProFTPD

Cấu hình mặc định của ProFTPD đã dùng được rồi, nếu muốn chỉnh sửa thêm bạn hãy edit file /etc/proftpd.conf

Tiếp theo, thêm /bin/false vào cuối file /etc/shells với lệnh sau:

echo "/bin/false" >> /etc/shells

Nội dung file sau đó sẽ tương tự như sau:

/bin/sh
/bin/bash
/sbin/nologin
/bin/tcsh
/bin/csh
/bin/false

Tạo FTP user

Bước tiếp theo chúng ta sẽ tạo user để kết nối FTP (nhớ thay domain.com bằng đường dẫn site của bạn)

useradd userftp -p 'mypass' -d /home/domain.com/ -s /bin/false
passwd userftp

Khởi động FTP Server

service proftpd start

Tự động chạy ProFTPD khi boot VPS

sudo chkconfig --levels 235 proftpd on

Vậy là xong rồi đấy, giờ bạn có thể kết nối FTP đến server sử dụng account đã tạo ở trên. Trong trường hợp không login được vào bạn hãy thử chạy lại lệnh passwd userftp

Attachments Attachments
There are no attachments for this article.
Comments Comments
There are no comments for this article. Be the first to post a comment.
Related Articles RSS Feed
Cài đặt EPEL và REMI Repo trên CentOS 7/6/5
Xem 537 - Đăng ngày Sat, Feb 27, 2016
Hướng dẫn cài đặt LEMP (Linux, Nginx, MySQL, PHP) trên Ubuntu 12.04
Xem 432 - Đăng ngày Fri, Feb 26, 2016
Hướng dẫn Tạo DKIM tên miền trên Zimbra Mail Server
Xem 113 - Đăng ngày Fri, Apr 17, 2020
Thay đổi Timezone trên CentOS
Xem 309 - Đăng ngày Fri, Feb 26, 2016
Kích hoạt thư viện hỗ trợ hình ảnh GD trên CentOS
Xem 399 - Đăng ngày Fri, Feb 26, 2016
Hướng dẫn kết nối sFTP bằng FileZilla
Xem 505 - Đăng ngày Sat, Feb 27, 2016
Hướng dẫn cài đặt LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP) trên CentOS 6
Xem 467 - Đăng ngày Fri, Feb 26, 2016
Add thêm website trên VPS Apache CentOS
Xem 513 - Đăng ngày Fri, Feb 26, 2016
Thay đổi Timezone trên CentOS theo đúng múi giờ Việt Nam
Xem 328 - Đăng ngày Thu, Aug 11, 2016
Thay đổi Timezone trên Ubuntu
Xem 498 - Đăng ngày Fri, Feb 26, 2016