Home » Categories » VPS » VPS Linux

Thay đổi Timezone trên CentOS

Để thay đổi timezone của VPS CentOS theo đúng múi giờ Việt Nam, các bạn hãy thực hiện như sau:

– Kiểm tra múi giờ hiện tại

date

– Cập nhật lại timezone

sudo rm /etc/localtime
sudo ln -s /usr/share/zoneinfo/Asia/Ho_Chi_Minh /etc/localtime

Vậy là xong.

Attachments Attachments
There are no attachments for this article.
Comments Comments
There are no comments for this article. Be the first to post a comment.
Related Articles RSS Feed
Cài đặt EPEL và REMI Repo trên CentOS 7/6/5
Xem 563 - Đăng ngày Sat, Feb 27, 2016
Cập nhật phiên bản PHP 5.3.X lên 5.4.X hoặc 5.5.X trên CENTOS
Xem 2485 - Đăng ngày Wed, Mar 2, 2016
Hướng dẫn cài đặt và bảo mật phpMyAdmin trên Ubuntu 12.04
Xem 520 - Đăng ngày Fri, Feb 26, 2016
Cài đặt FTP Server đơn giản trên CentOS với ProFTPD
Xem 1514 - Đăng ngày Sat, Feb 27, 2016
Hướng dẫn cài đặt LEMP (Linux, Nginx, MySQL, PHP) trên Ubuntu 12.04
Xem 454 - Đăng ngày Fri, Feb 26, 2016
Kích hoạt thư viện hỗ trợ hình ảnh GD trên CentOS
Xem 420 - Đăng ngày Fri, Feb 26, 2016
Thay đổi hostname trong Linux
Xem 1363 - Đăng ngày Fri, Feb 26, 2016
Cài đặt và bảo mật phpMyAdmin trên CentOS
Xem 1102 - Đăng ngày Fri, Feb 26, 2016
Hướng dẫn kết nối sFTP bằng FileZilla
Xem 536 - Đăng ngày Sat, Feb 27, 2016
How to Back Up and Restore a MySQL Database
Xem 441 - Đăng ngày Tue, Mar 1, 2016