Home » Categories » Dịch vụ Email Server » Hướng dẫn sử dụng Email Vinastar

[MDaemon] Xử lý lỗi The server responded - ERR Connection refused

Trường hợp bạn truy cập mail qua Outlook hoặc Webclient bị báo lỗi:  The server responded: -ERR Connection refused

Trong trường hợp hợp này thị phần mềm Mail đã chặn truy cập từ địa chỉ ip Model của bạn!

bạn truy cập vào trang Administrator: http://ip-server:1000 , truy cập tiếp vào  Security => Dynamic Screening  ==> Dynamic WhitelistWhitelist

Để biết ip máy tính của bạn, hãy truy cập website: http://ip.vinastar.net

Attachments Attachments
There are no attachments for this article.
Comments Comments
There are no comments for this article. Be the first to post a comment.